Luis Santiago @chorizodeoro

- Loves Chorizo - Drives a Kia - Owns a beard - Takes pics - Won't hesitate to speak to your manager

load more