Freddy Bellis @dekipenhetei

http://www.dekipenhetei.be

de kip en het ei = audiovisuele vormgeving & vorming / Freddy Bellis = zaakvoerder @ de kip en het ei, film- & stripfanaat, foto- en videograaf