[•] SƠN 🐺🐾 @sonwolfie

Dedicated my life to service to others🙏 •Writer•Dancer•Visualizer•Energizer •Soul•Body•Mind•Spirit•

 • sonwolfie

  January 20th at 10:16pm
  39 1

  (2) Equality (#Affirmations)
  May we treat our own selves and each other with equality and respect.
  (#Equality = #Respect)
  ---#Vietnamese---
  (2) Bình đẳng
  Chúng ta có thể đối xử với bản thân mình và lẫn nhau một cách bình đẳng và trân trọng.

  gloryandhonor

  9 hours ago
  😃
  Load More
 • sonwolfie

  January 18th at 4:43pm
  39 1

  (2) Senses (#Affirmations)
  May we trust the sensible perceptions of our senses.
  May we learn more about our senses and meet our sensual needs.
  An essential part of being in our physical body is being able to comprehend and control our senses hence we can feel good not only in our body but also in our mind and spirit.
  (#Mastery of #Senses = [#Comprehension + #Control of #Senses] + [#Sensuality + #Need + #Satisfaction] = #Wellbeing of #Mind #Body #Spirit)
  #Senses = #Seeing #Hearing #Smelling #Tasting #Touching #FeelKnowing
  ---#Vietnamese---
  (2) Giác quan
  Chúng ta có thể tin tưởng vào các nhận thức nhạy cảm của các giác quan của mình.
  Chúng ta có thể học thêm về các giác quan và đáp ứng nhu cầu của các giác quan. Một phần thiết yếu của việc tồn tại trong cơ thể của chúng ta là sự thấu hiểu khả năng và sự kiểm soát các giác quan để mà chúng ta cảm thấy khoẻ không chỉ trong cơ thể mà còn trong tâm trí và tinh thần.

  qadooasweets

  4 days ago
  Aw nice
  Load More
 • sonwolfie

  January 16th at 6:14pm
  43 1

  (2) Sensitivity (#Affirmations)
  May we value our sensitivity as highly as our strength.
  Without sensitivity, there would be no strength. (#Sensitivity = #Strength in #Value)
  ---Vietnamese ---
  (2) Độ nhạy
  Chúng ta có thể đánh giá độ nhạy cảm cao như sức mạnh.
  Nếu không có sự nhạy cảm, thì sẽ không có sức mạnh.

  _starlit_eyes

  6 days ago
  ♥️💜♥️💜♥️
  Load More
 • sonwolfie

  January 13th at 8:37pm
  44 2

  (2) Stamina (#Affirmations)
  When strength and patience are combined, stamina is created.
  May our stamina carry us through all that is shown in our path.
  (#Stamina = #Strength + #Patience)
  ---#Vietnamese---
  Khi sức mạnh và sự kiên nhẫn được kết hợp, khả năng chịu đựng được tạo ra.
  Khả năng chịu đựng có thể đưa chúng ta qua tất cả những gì hiển thị trong lối đi của đời.

  sonwolfie

  7 days ago
  @thejaimej thank you brother

  thejaimej

  7 days ago
  Pretty sweet
  Load More
 • sonwolfie

  January 11th at 4:12pm
  78 5

  (2) Strength 🙏🏼 (#Affirmations)
  May we get strong emotionally, mentally, physically and spiritually.
  May compassion, empathy and creativity strengthen our soul.
  May self-love, self-care and self-expression strengthen our body.
  May solitude, non-attachment and meditation strengthen our mind.
  May forgiveness, kindness and connectedness strengthen our spirit.
  May the love for humanity strengthen our connection with one and another. (Formula: #Strength = #Love + #Soul + #Body + #Mind + #Spirit + #Humanity)
  ---#Vietnamese---
  (2) Sức mạnh
  Chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ về tâm trí, cảm xúc, thể chất và tinh thần.
  Tình thương yêu cho nhân loại có thể tăng cường kết nối của chúng ta lại với nhau.

  intensati

  9 days ago
  you are so sati 🙌

  sonwolfie

  9 days ago
  @chenyten I woke up howling like crazy. haha. It makes so much sense now. ❤️💜💙💚💛 love you!

  chenyten

  9 days ago
  Hope you were able to experience the wolf moon this morning or last night! 🐺🌕

  khaylatran

  11 days ago
  Nice!

  actorvarun

  11 days ago
  Keep on rockin!
  Load More
 • sonwolfie

  January 9th at 2:42am
  51 5

  (2) Synergy (#Affirmations)
  May we combine our energy to release a magnified amount of energy that we all share.
  •The formula: #Synergy = #Energy + #Combination + #Magnification
  ❓Before we spend energy with someone, may we ask ourselves a question: Do we drain each other's energy or do we synergize each other?
  ---#Vietnamese---
  (2) Kết hợp năng lượng
  Chúng ta có thể kết hợp năng lượng của mình để mà giải phóng một lượng phóng đại mà chúng ta cùng chia sẻ.

  starrygirl

  13 days ago
  Happy new year!!

  t_baws

  13 days ago
  Hi pal 👋😁

  sonwolfie

  14 days ago
  @rnewman_90 that's profound Randy! Truly beautiful. Thank you for sharing that. May you write all the time and share with the world. Self-Actualization is found in your writing! And that's not so weird anymore for we are all connected. That's just proof. Love you brother. 💙

  rnewman_90

  14 days ago
  I woke from a dream and wrote that lol... weird huh?

  rnewman_90

  14 days ago
  When you look at people with pure intention, not only seeing the good in them but also seeing value in the broken. When you love unconditionally you create a comfort within yourself and in a group that sparks creation. The value increases substantially and creates beauty rarely seen now days. No one is perfect, we are all flawed with issues that we are working on. But if you can look at the issue on a larger scale, being one with the universe you can see that the flaw is you as well, and it shouldn't be laughed at but adored and loved. We need to look at the world in a different light, seeing the flaws as part of who we are by showing love and compassion. Only when that happens can groups be ingenious to situations in life that can create true synergy.
  Load More
 • sonwolfie

  January 4th at 1:47am
  65 2

  (2) Symbiosis (#Affirmations)
  May we live in symbiosis (sharing, caring, bearing) with other beings for we own the same home, Universe.
  (#Symbiosis = #Sharing + #Caring + #Bearing < #Universe)
  ---#Vietnamese---
  (2) Cộng sinh
  Chúng ta có thể sống trong sự cộng sinh (chia xẻ, quan tâm, nâng nuôi) với chúng sinh vì mình cùng chia sẻ một nhà, Vũ Trụ.

  sonwolfie

  15 days ago
  @robmine 🙏🏼🌞

  robmine

  18 days ago
  👊
  Load More
 • sonwolfie

  December 23rd at 7:21pm
  40 3

  (2) Step (#Affirmations)
  May every obstacle be a stepping stone for us to expand our experience and consciousness.
  (#Step = #Obstacle = #Experience + #Expansion + #Consciousness)
  ---#Vietnamese---
  (2) Bước
  Có thể mọi trở ngại là một bước đệm để chúng ta tiếp tục mở rộng trải nghiệm và ý thức của mình.

  sonwolfie

  11 days ago
  @aisforarcher i am grateful for you too. ❤️💜💙💚💛

  aisforarcher

  13 days ago
  You're always such a light of positivity. I have such gratitude for you. ✨💜✨

  _houmou

  29 days ago
  👏👏👏
  Load More
 • sonwolfie

  December 23rd at 5:34am
  32 1

  (2) Phase (#Affirmations)
  May we accept our phases like the moon owning its shades.
  May we enter and exit each phase with paces.
  May our phases fade in and out in a fluent way.
  (#Phase #Pace #Acceptance #Way #Fluency).
  ---#Vietnamese---
  (2) Giai đoạn
  Chúng ta có thể chấp nhận các giai đoạn của mình như mặt trăng chấp nhận sắc thái của nó.
  Chúng tôi có thể nhập và thoát mỗi giai đoạn với những tiến độ.
  Những giai đoạn của chúng ta có thể đến và đi một cách từ tốn và thông thạo.

  mmgnyc_apts

  1 month ago
  Hey! Check us out
  Load More
 • sonwolfie

  December 21st at 1:35am
  43 3

  (2) Rhythm (#Affirmations)
  May we follow the rhythms of our heart, beating.
  May we master the rhythms of our lungs, breathing.
  May rhythms of living grant us patience and peace so that we can ease into our body, being. (#Rhythm #Heart #Beat #Lungs #Breath #Body #Being #Living #Peace #Patience)
  ---#Vietnamese---
  (2) Nhịp điệu
  Chúng ta có thể đi theo nhịp điệu của trái tim, đang đập.
  Chúng ta có thể làm chủ nhịp điệu của lá phổi, đang thở.
  Nhịp điệu của cuộc sống có thể ban cho chúng ta sự kiên nhẫn và bình an để mà chúng ta có thể thư giãn vào cơ thể con người mình, đang tồn tại.

  intensati

  1 month ago
  love this 🙌

  sonwolfie

  1 month ago
  @humhus ❤️💜💙💚💛 thank you

  humhus

  1 month ago
  Soo pretty
  Load More
load more