#ءسطر

(107) Posts


 • Comments 4

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعلیق بهاری، خط استاد سید محمد حسینی #ءموحد، ۴#ء۸۳۰۳، تحریر در منزل خودش برای مح...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعلیق، خط استاد کیخسرو #ءخروش، اسکن در آرشیو شیخ، آر۸۳ #ء۸۶۰۷

 • Comments 10

ء#ءسطر'های نستعلیق به #خط_رضاشیخ'محمدی #ء۸۳۰۶ #ء۸۳۰۷ #ء۸۴۰۲ #ء۸۴۰۶ #ء۸۴۰۸ m.fb.me/1606530386132174

 • Comments 0

ء#عکس_شخصيت: استاد (کرم)علی شیرازی، کنگرهٔ بزرگ خوشنویسان در ~رامسر، تابستان ۶۶، در حال نگارش #ءسطر...

 • Comments 6

آیهٔ #ءقرآن #ءسطر نستعليق، مرتبط با امام #ءعصر(عج) #خط_رضاشیخ'محمدی، مهر ۸۳ #ءتذهيب: محمدحسین سیدکر...

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعلیق، کاتب: ناشناس، قابی نصب‌شده در قبرستان ابوحسین #ءقم، ۹۶/۱/۲۸ #عکاس_رضاشيخ'محمدی #عکس...

 • Comments 1

شعر #ءسعدی در قالب #ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ محمدی، مرداد ۸۵ #ءتذهيب: کارگاه استاد #رامين_مرآتی، کرج،...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعلیق، تحریر استاد احمد عبدالرّضائی ~۸۰ شمسی، شعر رهی معیّری، از مجموعهٔ سید مهدی رحیمی ...

 • Comments 0

فی‌الجمله اعتماد مکن بر ثُبات دهر، شعر #ءحافظ #ءسطر با رویکرد #قطعهءنستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، آذر ۹...

 • Comments 0

فی‌الجمله اعتماد مکن بر ثُبات دهر، شعر #ءحافظ #ءسطر با رویکرد #قطعهءنستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، مشق ا...

 • Comments 3

ء#ءسطر نستعلیق، سرمشق‌های سر کلاس، مربوط به آذر هشتادوچهار تا تیر هشتادوپنج #خط_رضاشیخ'محمدی، انجمن...

 • Comments 0

قطعهٔ ترکیبی مُرکّب از #ءسطر نستعليق و #سياهءمشق به #خط_رضاشیخ'محمدی و محمّدتقی اسدی بر اساس شعر #ءح...

 • Comments 2

قطعهٔ ترکیبی مُرکّب از #ءسطر نستعليق #سياهءمشق و #قطعهءنستعليق به #خط_رضاشیخ'محمدی و #ءخط_ثلث و نیز...

 • Comments 2

قطعهٔ ترکیبی در وصف امام #ءحسین(ع) مُرکّب از #ءسطر نستعليق #ءچلیپا نستعلیق #سياهءمشق و #قطعهءنستعليق...

 • Comments 0

سه #ءسطر نستعلیق به #خط_رضاشیخ'محمّدی، تحریر: تیر و بهمن ۸۳ و مرداد ۸۵ #ءتذهيب: کارگاه استاد #رامين...

 • Comments 1

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمّدی، سرمشق سر کلاس، مهر هشتادونه

 • Comments 1

رخنه در مُلکِ وجودم ز قفس بیشتر است - به کفی خاک چه تعمیر توانم کردن؟ شعر صائب تبریزی #ءسطر نستعليق...

 • Comments 3

استفاده از #ءسطر و #سياهءمشق به #خط_رضاشیخ محمّدی در سـ﷼ تلویزیونی «معمّای شاه»، قسمت ۴۱، سکانس مرگ...

 • Comments 5

در شب عیدم پری‌رُخ بی‌نقاب آمد برون - ماه می‌جستند مردم آفتاب آمد برون. شعر منسوب به ناصرالدّینشاه...

 • Comments 7

چون صبا گفتهٔ #ءحافظ بشنید از بلبل - عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی،...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعلیق منتشرنشدهٔ استاد سید حسین میرخانی تحریر: مرداد ۵۳ #اسکنگیر_رضاشيخ'محمدی، مرداد ۹۰، ا...

 • Comments 2

ء#ءسطر سرمشقی نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، بهمن نودوسه، تحریر سر کلاسم در انجمن خوشنویسان #ءقم برای شا...

 • Comments 3

ء#ءسطر نستعلیق / شعر: ه.ا.سایه/ #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر هشتادوسه #ءتذهيب: محسن روزگرد، هشتادونه. توضیح...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعليق، شعر #ءحافظ #خط_رضاشیخ'محمدی، سال هشتادوسه #ءتذهيب: سمیّه جمالزاده نقنه

 • Comments 2

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعليق به #خط_رضاشیخ'محمدی، دی هشتادودو

 • Comments 4

ء#ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، اردیبهشت هشتادوسه، شعر #ءحافظ #ءتذهيب استاد #رامين_مرآتی. ادیت فتوش...

 • Comments 2

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، شهریور هشتادوسه #ءتذهيب استاد #رامين_مرآتی، هشتادوشش، پنج...

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، اردیبهشت هشتادوسه، شعر #ءحافظ #ءتذهيب استاد #رامين_مرآتی. ادیت فتوش...

 • Comments 3

لیوان‌های مُزیّن به #ءسطر #سياهءمشق و #قصارمشق به #خط_رضاشیخ'محمدی، مضامین #ءقرآن، اشعار #ءفردوسی و...

 • Comments 0

آیهء #ءقرآن در حق والدین #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، قلم: ۶/۵ میل، مهر ۸۳ #ءتذهيب: محسن مرادی، ر...

 • Comments 6

ء#عکس_رضاشيخ'محمدی، دیشب پنج مرداد نودوچهار در نگارستان عروس قلم #ءقم و در دستش نسخهٔ اصل از دو #ءسط...

 • Comments 7

لیوان‌های مُزیّن به #ءسطر، #سياهءمشق و #قطعهءنستعليق به #خط_رضاشیخ'محمدی... قیمت: نوزده هزار و نهصد...

 • Comments 7

ء#عکس_رضاشيخ'محمدی و در دستش #ءسطر نستعلیق با شعر #ءسعدی به #خط_رضاشیخ، عکاس: جواد محمدی، آخر رمضان...

 • Comments 0

لیوان‌های منقوش به #ءسطر نستعليق به #خط_رضاشیخ محمدی، قیمت: توافقی، ارسال از طریق پست #عکس_اشياء

 • Comments 3

ء#عکس_شخصيت: استاد (کرم)علی شیرازی، کنگرهٔ بزرگ خوشنویسان در ~رامسر، تابستان ۶۶، در حال نگارش #ءسطر...

 • Comments 2

لیوان'های منقوش به #ءسطر نستعليق به #خط_رضاشیخ'محمدی، قیمت: بیست'ودو ه.ت، ارسال به همه جای ایران #عک...

 • Comments 5

فی‌الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، مهر هشتادوسه، شعر #ءحافظ #ءتذهيب اس...

 • Comments 0

ء#ءسطر و #قطعهءنستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی مرتبط با امام #ءعصر(عج)، اردیبهشت ۹۴، سفارش تحریرشده به ۲۱۱...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعليق، مهر هشتادوپنج #خط_رضاشیخ'محمدی، شعر شهید بلخی

 • Comments 6

ء#ءسطر نستعلیق و غلطگیری خط هنرجو به #خط_رضاشیخ'محمدی، کلاس تدریس انجمن خوشنویسان #ءقم، فروردین نودو...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعلیق، سرمشق به #خط_رضاشیخ'محمدی سر کلاس تدریسش در انجمن خوشنویسان #ءقم، فروردین نودوچهار،...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی #ءتذهيب #ءمتینه دخترم، سال ~۹۰

 • Comments 2

قطعهٔ ترکیبی در وصف امام #ءحسین(ع)، مُرکّب از #ءسطر نستعليق #ءچلیپا نستعلیق #سياهءمشق و #قطعهءنستعل...

 • Comments 3

ء#ءسطر نستعليق با کلمات غیرمرتبط، سرمشق #خط_رضاشیخ'محمدی، دیروز (بیست'وپنج فروردین نودوچهار) به یکی...

 • Comments 2

قضا گفت: گیر و قدر گفت: ده! / ملک گفت: احسن، فلک گفت: زه! #ءسطر نستعلیق، استاد سید حسن میرخانی #اسکن...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، مرداد هشتادوسه، رنگ'آمیزی کاغذ با رنگ جوهر: #ءامیر_عاملی

 • Comments 3

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر هشتادوسه، شعر #ءحافظ #ءتذهيب است...

 • Comments 1

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر هشتادوسه، شعر #ءحافظ

 • Comments 1

منی که نام شراب از کتاب می‌جستم - زمانه کاتبِ دکّان می‌فروشم کرد #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، شهر...

 • Comments 3

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل #ءسطر نستعليق، شعر #ءحافظ #خط_رضاشیخ'محمدی، بهمن هشتادوسه

 • Comments 3

ء#ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، خرداد هشتادوچهار، رنگ‌آمیزی کاغذ با رنگ جوهر: #ءامیر_عاملی #ءتذهيب:...

 • Comments 2

مرگ من یعنی قناری خواند و بیتابم نکرد! شعر ساعد باقری #ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، سال ۸۶ #ءتذهي...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعليق، شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر هشتادوسه، رنگ'آمیزی کاغذ با رنگ جوهر:...

 • Comments 9

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، شهریور هشتادوسه، رنگ‌آمیزی کاغذ با رنگ جوهر: #ءامیر_عاملی...

 • Comments 4

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، مرداد هشتادوسه، رنگ'آمیزی کاغذ با رنگ جوهر: #ءامیر_عاملی

 • Comments 5

شعر #ءحافظ #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، شهریور هشتادوسه #ءتذهيب: استاد #رامين_مرآتی

 • Comments 0

فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، شعر #ءحافظ #خط_رضاشیخ'محمدی، اردیبهشت ۸۳ #ءسطر نستعليق مونتاژ را...

 • Comments 4

شعر #ءحافظ #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر هشتادوپنج #ءسطر نستعليق

 • Comments 4

ء#ءسطر نستعليق، میرحسین خوشنویس‌باشی #اسکنگير_رضاشيخ'محمدی، اصل خط را از شاگرد خوشنویسیم سیّد اسماعی...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعليق، شعر آیت‌الله غروی اصفهانی (کمپانی) در وصف حضرت #ءفاطمه'س'#خط_رضاشیخ'محمدی، بهمن ۸۸...

 • Comments 12

شعر استاد حسینی #ءموحد #ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، آذر هشتادوشش. لینک مرتبط:ء instagram.com/p/0h...

 • Comments 1

شعر آیت‌الله غروی اصفهانی (کمپانی) در وصف حضرت #ءفاطمه'س' #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر ۸۳ ...

 • Comments 2

ء#ءسطر نستعلیق، شعر #ءحافظ #خط_رضاشیخ'محمدی، تیر نودوسه، سرمشق سرکلاس تدریسم به هنرجو: محمد کربلائی...

 • Comments 11

شعر #ءمولانا #ءسطر نستعليق، خط استاد #ءخروش #ءتذهيب: عظیم گوکی، امانت #ءامیر_عاملی در سال ~هشتادوسه...

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعلیق، خط استاد احمد عبدالرضائی، سرمشق به دوست کرمانیم سید یوسف غیاثی، سال ~۸۹ #اسکنگير_رض...

 • Comments 1

ء#ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، اردیبهشت هشتادوسه، شعر #ءحافظ، رنگ'آمیزی کاغذ بعد از نگارش با رنگ ج...

 • Comments 4

شعر استاد حسینی #ءموحد #ءسطر نستعلیق #خط_رضاشیخ'محمدی، مرداد ۸۵ #ءتذهيب استاد #رامين_مرآتی. لینک مر...

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعليق، استاد عباس اخوین، خریدم از ناصر طاووسی در فروردین هشتادوهفت #اسکنگير_رضاشيخ'محمدی

 • Comments 0

بهار عمر خواه ای گل وگرنه این چمن هر سال - چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. شعر #ءحافظ ...

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعليق، تحریر: استاد حسینی #ءموحد #ء۸۳۰۳ در منزلش برای محمود #ءحبیب'اللهی

 • Comments 0

ء#ءسطر نستعليق، اثر میرزا کاظم تهرانی (دورهٔ قاجار)، خریدم از مصطفی اسکوئیان و او از #ءحبیب'اللهی......

 • Comments 0

شعر آیت‌الله غروی اصفهانی معروف به کمپانی در وصف حضرت #ءفاطمه'س' #ءسطر نستعليق #خط_رضاشیخ'محمدی، تی...

NEXT